usp Gratis verzending

usp Veilig betalen

usp 100% handgeschilderd

usp Diverse afmetingen

usp 14 dagen bedenktijd

usp Niet goed, geld terug

usp Gratis verzending
usp Veilig betalen
usp 100% handgeschilderd
usp 14 dagen bedenktijd
usp Niet goed, geld terug

Algemene Voorwaarden Jouwschilderijwebshop

In deze overeenkomst worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de diensten die aangeboden worden door Jouwschilderijwebshop, wordt tevens verstaan als Jouwschilderijwebshop.nl. Jouwschilderijwebshop behoudt zich te allen tijden het recht van deze overeenkomst te wijzigen.

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Jouwschilderijwebshop : de website welke diensten verleent aan de Verkoper die kunstwerken presenteert om te verkopen aan de Klant.
– Verkoper : de kunstenaar die een of meer Kunstwerken op Jouwschilderijwebshop presenteert met als doel deze te verkopen aan de Klant: de partij die een kunstwerk, d.m.v. Jouwschilderijwebshop koopt.
– Kunstwerk(en) : het voorwerp dat de Verkoper te koop aanbiedt op Jouwschilderijwebshop.nl
– Deze algemene voorwaarden van Jouwschilderijwebshop zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website en gelden voor alle Partijen.

Artikel 2 – Herroepingsrecht

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 3  Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan de ondernemer.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 2 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 4 – Maatwerk en uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer, Jouwschilderijwebshop.nl, sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor (maatwerk)producten. Maatwerk producten worden omschreven als een kunstwerk welke gemaakt is, aan de hand van een door de klant/consument aangeleverde foto.

Artikel 5 – Platform en Verkoop
– Jouwschilderijwebshop is een platform en brengt Koper en Verkoper bij elkaar.
– Jouwschilderijwebshop draagt geen verantwoordelijkheid voor de op de website geplaatste Kunstwerken en aanvaardt daarin geen aansprakelijkheid.
– Jouwschilderijwebshop behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een Koper of Verkoper de toegang tot en het gebruik van Jouwschilderijwebshop.nl te weigeren dan wel te ontzeggen.
– Jouwschilderijwebshop behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. De eventuele (aan) betaling wordt volledig retour gestort op de rekening van de  opdrachtgever.

Artikel 6 – Prijzen
Alle vermelde prijzen op Jouwschilderijwebshop zijn in euro en inclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld. Alle schilderijen worden gratis aangetekend en verzekerd verstuurd binnen Nederland, m.u.v. de waddeneilanden.

Artikel 7 – Geschillen
Mochten er eventueel geschillen ontstaan tussen Kopers, Verkopers of de Partijen dienen zij deze zelf op te lossen. Kopers, Verkopers of de Partijen vrijwaren Jouwschilderijwebshop van vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke geschillen.

Artikel 8 – Privacybeleid
– Het is verboden om gegevens van Jouwschilderijwebshop te kopiëren of te exporteren, op welke wijze dan ook.
– Foto’s van kunstwerken mogen onder geen beding worden gebruikt voor andere doeleinden.
– Jouwschilderijwebshop hecht grote waarde aan privacy en gaat zorgvuldig om met privégegevens. De website is zeer goed beveiligd. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden. Lees meer over ons zorgvuldige privacy beleid op de pagina Privacy en Cookies.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
– Jouwschilderijwebshop is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door het gebruik van Jouwschilderijwebshop.nl
– Jouwschilderijwebshop is niet aansprakelijk voor de inhoud van het Kunstwerk, welke de Verkoper presenteert.
– Jouwschilderijwebshop behoudt zich te allen tijden het recht om de activiteiten op Jouwschilderijwebshop te wijzigen of te beëindigen.

Artikel 10 Verkoper
– Exposeren van een Kunstwerk op Jouwschilderijwebshop is gratis.
– Verkoper is verplicht zijn collectie actueel te houden, dit houdt in dat er geen Kunstwerken op de website getoond worden welke niet te koop zijn, om welke reden dan ook. Jouwschilderijwebshop behoudt zich het recht bij niet naleven van deze regel de Verkoper de toegang tot en het gebruik van Jouwschilderijwebshop te ontzeggen.

Artikel 11 Contact
Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze algemene voorwaarden. Dit kan gedaan worden per email: info@jouwschilderijwebshop.nl of via post: Polderpeil 430, 2408SH te Alphen aan den Rijn